RNCV_30

 Evgeniya Chistyakova

 Präsidentin

 e.chistyakova@rncv.net

  
     
     
     
 RNCV_70

 Marek Staszczyk

 Ehrenpräsident

 marek@rncv.net 

 
     
 RNCV_65  

 Markus Weichselbaumer

 Kassier

 m.weichselbaumer@rncv.net

 
     
 _MG_4029-Bearbeitet  

 Attila Szelp

 Gründer/ Ehrenpräsident

 a.szelp@rncv.net